ผู้บริหารกันตนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ มรภ.สวนสุนันทา ด้านการผลิตภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

วันนี้ 23 ก.ค. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหารและ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึก ความเข้าใจ หรือ MOUร่วมกับ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อสนับสนุนและร่วมสร้างศักยภาพบุคลากรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ของไทย โดยมี คุณกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งงานนี้ได้มีองค์กรผู้สนับสนุน ประกอบด้วย ภาครัฐ สมาพันธ์/สมาคม และบริษัท เอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมดิจิทัตคอนเทนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย :TDEC บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด กลุ่มบริษัท อิเมจิน บริษัท โซเซียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด บริษัท เดอะ มั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด ฯลฯ

สถาบันกันตนาก้าวสู่ปีที่ 5

สถาบันกันตนาก้าวสู่ปีที่ 5
จัดเสวนาวิชาการ “งานสร้างสรรค์ในยุค AEC” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนา

สถาบันกันตนา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางดำเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 สถาบันฯ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันกันตนาครบรอบ 4 ปี ขึ้น ณ สถาบันกันตนา มีนายกสภาสถาบันกันตนา กรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

งานพิธีเริ่มด้วยการถวายเครื่องสักการะองค์พระศิวนาฎราช และองค์พระพิฆเณศ จากนั้น ได้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ต่อด้วยกิจกรรมทางวิชาการ งานเสวนาในหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ในยุค AEC” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบัน กันตนา และ ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาดุริยางศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้นำการเสวนา และ คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีเนื้อหาการเสวนา อาทิ ความสำคัญต่อสังคมของงานสร้างสรรค์สื่อบันเทิงในปัจจุบัน , วัฒนธรรมของแต่ละชาติที่จะมีต่อบทบาทการสร้างสรรค์สื่อบันเทิง , การเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์งานให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบทความร่วมมือและการแข่งขัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้า ตลอดจนวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเสริมมุมมองความรู้ ที่หลากหลายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาภายในสถาบัน ทั้งยังเกิดประโยชน์แก่แขกรับเชิญ และผู้ที่สนใจด้านการผลิตสื่อทุกแขนง เข้ารับฟังการเสวนาจำนวนมาก

 

 

ซึ่งภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ คุณสมสุข กัลย์จาฤก ประธานกิตติมศักดิ์ คุณจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อุปนายกสภาสถาบัน รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัจฉรา กิจกัญจนาสน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ กรรมการสภาและอาจารย์พิเศษสถาบันกันตนา รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดนตรี) ราชบัณฑิตยสถานและอาจารย์พิเศษสถาบันกันตนา ฯลฯ รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ ได้มาร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาด้วย

 

ทั้งนี้ สถาบันกันตนามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานด้านสื่อบันเทิง โดยเฉพาะงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2557 นี้ เป็นปีการศึกษาที่มีบัณฑิตรุ่นแรกของสถาบันที่จะจบออกมาสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย 

งานเกษตรเมืองทองและงาน ISRMAX Asia 2014

ที่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Agricultural Expo 2014 หรืองานเกษตรเมืองทอง โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ฝ่ายโครงการและบริษัท ฟาร์ม ชาแนล ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ลงนามในสัญญาความร่วมมือจัดงาน Thailand Agricultural Expo 2014 หรืองานเกษตรเมืองทอง ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ แปรรูปสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด เกษตรกรยุคใหม่ เปิดใจเรียนรู้ ก่อนเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหวังกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรตื่นตัวเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น ภายในงานยังได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมาให้คำแนะนำช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จัดพร้อมงาน ISRMAX Asia 2014 งานอุตสาหกรรมทางด้าน ข้าว ข้าวโพด อ้อย และน้ำตาล พืชผักผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว โดยงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ณ อาคาร 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับภาคเกษตรของประเทศไทย โดยงานเกษตรเมืองทองนับเป็นงานเกษตร เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ที่สนใจจะเข้ามาเปิดใจเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปใช้ได้จริง

“รามาแชนแนล โมบายแอพพลิเคชั่น” เข้าถึงแพทย์ง่ายๆได้ด้วยปลายนิ้ว

สถานี “รามาแชนแนล” โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แหล่งความรู้ทั้งในด้านของการป้องกันและการรักษาสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกปัจจุบัน จึงได้ส่ง “รามาแชนแนล โมบายแอพพลิเคชั่น” ที่ให้ทุกคนเข้าถึงแพทย์ง่ายๆได้ด้วยปลายนิ้ว
ซึ่ง“รามาแชนแนล โมบายแอพพลิเคชั่น” มีบริการทั้งตารางการพบหมอของโรงพยาบาลรามาธิบดี ,เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินที่กดโทรออกได้เลยทันที ,การเชื่อมต่อสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของรามาแชนแนล ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ,ทวิตเตอร์ และยูทูป พร้อมทั้งยังสามารถดูรายการโปรด,รายการย้อนหลัง ,รายการสด ของสถานีรามาแชนแนล อีกทั้งข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และคลิปสุขภาพ ที่ให้อัพเดทกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฎิบัติการ IOS ที่ แอพ สโตร และ Android ที่ เพลย์ สโตร เพียงแค่นี้ก็ได้อุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้หมอรามาธิบดีแล้ว ที่ 'Rama Channel' Application”

ผู้บริหารกันตนา ร่วมแสดงความยินดี กรมควบคุมโรค คว้า 2 รางวัลดีเด่นระดับชาติ

10 กรกฎาคม 2557 คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ผู้อำนวยการพัฒนาสื่อแนวใหม่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมแสดงความยินดี ผลงานดีเด่นระดับชาติและสหประชาชาติ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมาลาเรียแบบบูรณาการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กระทรวงสาธารณสุข


นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ในระดับดีเด่น ปี 2556 ถึง 2 ผลงาน ในสาขาบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และ นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอด ส่งทั้ง 2 ผลงาน เพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2014 (UNPSA 2014) ขององค์การสหประชาชาติ จนโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (First Place) ในสาขาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกนวัตกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง
ในการนี้ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้มีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในถ่ายทอดผลงานนี้ในรูปแบบภาพยนต์ออกสู่สังคม โดยคุณปิยะรัฐ เผยว่า “ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานครั้งนี้ในรูปแบบภาพยนต์ ให้สังคมได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการดำเนินงานของบุคลากรของกรมควบคุมโรค และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมาลาเรียบูรณาการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในครั้งนี้ และขอร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งกันตนา กรุ๊ป ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคในโอกาสต่อไป ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีต่อไป สมดังปณิธานของคุณประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งกันตนาในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า ให้ยังคงได้รับการสานต่อยุคใหม่ของกันตนาที่เติบโตต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ Green Entertainment การผลิตสื่อบันเทิงที่ทั้งองค์กรธุรกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน”
 

You are here: Home